Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Numerologický výklad
Nadhľad nad životným príbehom môže sprostredkovať aj numerológia. Nahrávku s numerologickým výkladom si môžete objednať tu...

Regresná terapia


Vo všeobecnosti môžeme povedať, že regresná terapia - regres znamená, že s klientom ideme určitým spôsobom do minulosti a pri tom sa snažíme znovuprežitím udalostí riešiť problém, ktorý ho práve ovplyvňuje v prítomnosti. Prežité traumy v minulosti nás môžu do určitej miery ovplyvňovať v prítomnosti tak, že sa nám viac či menej pripomínajú prežité emócie alebo telesné pocity.

Keďže si nemusíme hneď uvedomovať či, a ktoré traumy z našej minulosti vplývajú na problémy, ktoré práve prežívame, nemôžeme ani tieto problémy uspokojivo riešiť. Regresná terapia nám dáva možnosť hľadať tieto príčiny našich súčasných problémov, uvedomiť si ich a tiež ich spracovať. Regresnou terapiou môžeme spracovať problémy s bolesťami rôznych častí tela, s chorobami, ktoré nás trápia a majú korene v traumách prežitých v minulosti, rôzne strachy a fóbie, duševné poruchy, závislosti.
Ďalej nám dáva možnosť riešiť vzťahové problémy a problémy s rozhodovaním.

Regresná terapia nám pomáha riešiť problémy z minulosti, tak aby sme už v tej minulosti nemuseli ďalej ostávať. Regresná terapie nám umožňuje riešiť ilúzie budúcnosti, na ktoré má dosah naša minulosť, tak aby sme mohli žiť v prítomnosti.

Spracovaním problémov, ktoré nás trápia nám otvára možnosti spoznať samého seba, čo nám ďalej môže ukázať a pomôcť s hľadaním cesty k ďalšiemu poznaniu.

Regresná terapia je:
terapia slovom, kde sa riešenie nastoľuje komunikáciou s využitím verbálnych a neverbálnych prostriedkov bez priameho fyzického kontaktu.
terapia centrovaná na klienta, takže klient si pomocou terapeuta v uvedomení sám nachádza riešenie svojho problému. Terapeut nehodnotí klienta a jeho problémy, nesnaží sa meniť jeho myšlienky a nič mu nesugeruje.
nehypnotická terapia, kde sa využíva asociatívne vybavovanie informácií z minulosti, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
kauzálna terapia, kde hľadáme jasné príčiny problémov z minulosti, ktoré majú dosah na našu prítomnosť.
štruktúrovaná terapia, takže je presne definovaný postup a techniky v terapeutickom procese.
hlbinná terapia, kde v terapeutickom procese ideme do oblastí psychických a fyzickým prežitkov blízkej alebo vzdialenej minulosti. Klient si môže vybavovať informácie pár rokov dozadu, informácie z detstva, prenatálneho obdobia a tiež informácie z takzvaných minulých životov.
abreaktívna terapia, kde cieľom je opačná reakcia k reakcii problému, ktorá je nastolená znovuprežitím potrebných informácií z minulosti a vytvorením takzvanej korekcie.