Keďže ideme v regresnej terapii do minulosti, tak sa často stretávame s otázkami takzvaných minulých životov alebo reinkarnácie.
Hľadajte odpovede aj na svoje otázky v týchto témach v článku na blogu Patrika Balinta
Hladovka
Objednať na terapiu sa môžete telefonicky na 0905620354 najlepšie v pracovný deň po 19:00. Viac informácií o terapeutickom sedení a podmienky...
Vniknúť do problematiky sebapozania, pomáhacích profesií a psychoterapie? Čítajte viac v informáciách o výcviku a štúdiu...

Regresná terapia


Vo všeobecnosti môžeme povedať, že regresná terapia - regres znamená, že s klientom ideme určitým spôsobom do minulosti a pri tom sa snažíme znovuprežitím udalostí riešiť problém, ktorý ho práve ovplyvňuje v prítomnosti. Prežité traumy v minulosti nás môžu do určitej miery ovplyvňovať v prítomnosti tak, že sa nám viac či menej pripomínajú prežité emócie alebo telesné pocity.

Keďže si nemusíme hneď uvedomovať či, a ktoré traumy z našej minulosti vplývajú na problémy, ktoré práve prežívame, nemôžeme ani tieto problémy uspokojivo riešiť. Regresná terapia nám dáva možnosť hľadať tieto príčiny našich súčasných problémov, uvedomiť si ich a tiež ich spracovať. Regresnou terapiou môžeme spracovať problémy s bolesťami rôznych častí tela, s chorobami, ktoré nás trápia a majú korene v traumách prežitých v minulosti, rôzne strachy a fóbie, duševné poruchy, závislosti.
Ďalej nám dáva možnosť riešiť vzťahové problémy a problémy s rozhodovaním.

Regresná terapia nám pomáha riešiť problémy z minulosti, tak aby sme už v tej minulosti nemuseli ďalej ostávať. Regresná terapie nám umožňuje riešiť ilúzie budúcnosti, na ktoré má dosah naša minulosť, tak aby sme mohli žiť v prítomnosti.

Spracovaním problémov, ktoré nás trápia nám otvára možnosti spoznať samého seba, čo nám ďalej môže ukázať a pomôcť s hľadaním cesty k ďalšiemu poznaniu.

Regresná terapia je:
terapia slovom, kde sa riešenie nastoľuje komunikáciou s využitím verbálnych a neverbálnych prostriedkov bez priameho fyzického kontaktu.
terapia centrovaná na klienta, takže klient si pomocou terapeuta v uvedomení sám nachádza riešenie svojho problému. Terapeut nehodnotí klienta a jeho problémy, nesnaží sa meniť jeho myšlienky a nič mu nesugeruje.
nehypnotická terapia, kde sa využíva asociatívne vybavovanie informácií z minulosti, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
kauzálna terapia, kde hľadáme jasné príčiny problémov z minulosti, ktoré majú dosah na našu prítomnosť.
štruktúrovaná terapia, takže je presne definovaný postup a techniky v terapeutickom procese.
hlbinná terapia, kde v terapeutickom procese ideme do oblastí psychických a fyzickým prežitkov blízkej alebo vzdialenej minulosti. Klient si môže vybavovať informácie pár rokov dozadu, informácie z detstva, prenatálneho obdobia a tiež informácie z takzvaných minulých životov.
abreaktívna terapia, kde cieľom je opačná reakcia k reakcii problému, ktorá je nastolená znovuprežitím potrebných informácií z minulosti a vytvorením takzvanej korekcie.