Keďže ideme v regresnej terapii do minulosti, tak sa často stretávame s otázkami takzvaných minulých životov alebo reinkarnácie.
Hľadajte odpovede aj na svoje otázky v týchto témach v článku na blogu Patrika Balinta
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Numerologický výklad
Nadhľad nad životným príbehom môže sprostredkovať aj numerológia. Nahrávku s numerologickým výkladom si môžete objednať tu...

Riešenie engramických udalostí

Spracovanie engramickej udalosti, čiže príčiny problému, spočíva vo vytvorení korektívnej udalosti.

Korektívna udalosť

Vieme, že v engramickej udalosti dochádza k zúženému vedomiu, čiže sa do vedomia nedostanú všetky potrebné informácie. Otázka teraz znie, ako by sme mohli zaručiť, aby sme do tohoto engramu dosadili potrebné informácie a tým došlo k rozšíreniu vedomia o potrebné informácie. Takto by sa táto udalosť už nerestimulovala ako engram a odoznel by problém, ktorý nás trápi. V minulosti už nemôžeme nič zmeniť alebo upraviť. Môžeme ale vytvoriť udalosť novú, ktorá bude podobná tej, ktorá nám spôsobuje dané problémy. Keďže budeme znovu vytvárať novú udalosť, môžeme ju vytvoriť tak, aby sa tam nachádzali všetky potrebné informácie, ktoré sa v daný okamih zúženého vedomia, nachádzali len v podvedomí. Toto bude zaznamenať, že keď sa bude restimulovať engramická udalosť, tak sa s ňou zároveň asociatívne vybaví aj udalosť, ktorú sme vytvorili. Teraz si už uvedomujeme všetky informácie, ktoré sa vtedy nachádzali len v podvedomí, čo spôsobuje odoznenie telesných pocitov a emócií, nachádzajúcich sa v engrame. Takúto novú vytvorenú udalosť, ktorá je podobná udalosti engramickej nazývame korektívna udalosť.

Vytvorenie korektívnej udalosti

Potrebujeme vytvoriť podobnú udalosť k udalosti engramickej. Začíname prechádzať udalosť, ktorá danú engramickú restimulovala, aby sme sa mohli dostať asociatívnym spôsobom k udalosti engramickej. Príkazom "Nájdite skoršiu podobnú udalosť", nachádzame engramickú udalosť, ktorú prechádzame od začiatku až na koniec a tým vytvárame korektívnu udalosť. Pri prvom prechode udalosťou sa môžu pripomínať telesné pocity a emócie, ktoré však nie sú nikdy také intenzívne, ako v udalosti, ktorú sme prežívali v minulosti. V druhom prechode danou udalosťou sa objavujú ďalšie informácie a klient zisťuje podrobnosti, ktoré sa v danej udalosti vyskytovali. Tieto informácie sa vtedy sa nachádzali len v podvedomí. Teraz sa postupne dostávajú do vedomia, keďže momentálne neprežívame žiadnu traumu, len si pripomíname nejaké informácie s traumy prežitej. Postupne odchádzajú telesné pocity a emócie. Ďalšie prechody znamenajú rozširovanie a uvedomovanie si informácií v danej udalosti, kde môže klient nájsť aj pozitívny obraz tohoto prežívania, ktoré bolo predtým silnou traumou. Dochádza k uvolneniu ba až k eufórii. Prichádza nadhľad nad danou udalosťou. Vytvorili sme korektívnu udalosť.

Vzorce správania

Vzorec správania budeme nazývať taký súhrn reakcií človeka v engramickej udalosti, ktoré zabezpečujú prežitie. Je to určitý program alebo podprogram v našom podvedomí, ktorý zabezpečuje naše čo možno najoptimálnejšie prežívanie. Môžeme povedať, že vzorce správania sú učebnou pomôckou duše na jej ceste hľadania poznania. Vyriešenie vzorca správania znamená prejdenie všetkých reťazcov engramických udalostí, ktoré s daným vzorcom správania súvisia a pochopenie príčin vzniku daného vzorca správania. Tým postupom sa dostávame až na začiatok, kde daný vzorec správania vznikol a riešime jeho podstatu.
Pochopením a prijatím daného vzorca správania máme základ na to, aby sme sa už ďalej nedostávali do situácií, ktoré by mali za následok ďalšie „spustenie" daného vzorca. Poznávame našu jedinečnosť a môžeme ju aj prirodzene prejaviť.
Pochopením a prijatím vzorcov správania riešime našu cestu na tomto svete a dostávame odpovede na všetky otázky nášho bytia.


Abreakcia

Areakcia je odreagovanie alebo uvoľnenie dosiahnuté znovuprežitím patogénnych zážitkov, sprevádzané príslušnými citovými a telesnými prejavmi, ktoré spôsobujú uvoľnenie tenzie a vyriešenie problému. Abreakcia je stav, ktorý sa snažíme dosiahnuť v terapii tým, že vytvoríme korektívnu udalosť, ktorá je obsahovo podobná udalosti engramickej.

Postuláty

Postulát je slovo, veta alebo myšlienka, ktorá je obsahom engramu. Ak sa v traume vyskytnú nejaké slová, prípadne vety alebo myšlienky, môžu nás ich obsahy do určitej mieri ovplyvňovať tak, že si práve neuvedomujeme, kde alebo ku ktorej udalosti práve daná veta alebo myšlienka prislúcha, kde je jej platnosť. Keď zistíme, že platnosť nejakej vety alebo myšlienky je v nejakej udalosti v minulosti, určíme jej obsah a čas, zistíme jej príslušnosť a vytvoríme korektívnu udalosť prislúchajúcu k danému postulátu, potom sme vyriešili túto platnosť daného postulátu, pričom nás tento prestáva ovplyvňovať.

Reťazec engramov

V minulosti sa môže vyskytovať viacero udalostí, ktoré sú podobné s udalosťou, ktorou začíname sedenie. Dokonca môže byť viacero udalostí, kde sa nachádzajú príčiny problémov prežívaných v prítomnosti. Všetky tieto udalosti, ktoré sú svojou podstatou podobné nazývame reťazce engramov. Aby sme dokonale vyriešili daný problém je potrebné, aby sme našli všetky udalosti v danom engramickom reťazci.

Terapeutická línia

Terapeut poskytuje klientovi riešenia jeho problémov, ale je aj prostriedkom alebo sprostredkovateľom skúseností a poznania na jeho ceste životom. Nič nie je náhoda, takže ak k nám príde klient s nejakým problémom, pozeráme sa na neho z celkového hľadiska. Tým, že sa snažíme riešiť problémy klienta, zisťujeme aj, čo nám tieto ukazovatele a problémy chcú povedať aj zo širšieho hľadiska. Predstavme si, že riešime s klientom problém s bolesťou hlavy. Pri prechádzaní reťazca engramov sa dostaneme k primárnemu engramu, kde klient popisuje bolesti hlavy a zároveň iné bolesti brucha a nohy. Vyriešime bolesť hlavy, ale nejaká malá bolesť v bruchu a nohe ostáva. Takto nájdeme niekoľko primárnych engramov a prejdeme celý reťaz vo všetkých behoch. Predsa len nám ostáva ešte nejaká malá bolesť v oblastiach brucha a nohy, aj keď z pohľadu hlavy prichádzajú koncové javy. Stalo sa, že prechádzaním engramu s bolesťou hlavy sa restimuloval nejaký iný reťazec s bolesťami brucha a nohy. Je potrebné, aby sme sa s klientom dohodli o prejdení aj týchto restimulovaných engramov. Tu vdíme, že pri prechádzaní jedného problému, môžeme upriamiť aj pozornosť na nejaký iný problém z minulosti. Až spracovaním všetkých týchto problémov nám dá celkový obraz o tom čím sme začínali sedenie a až prejdením celkovej tejto terapeutickej línie si môžeme povedať, že sme klientovi poskytli dostatok informácií na to, aby pochopil, poznal jeho stav a čo mu tento problém svojou manifestáciou v danej dobe chcel povedať.