Leto
Príjemné prežite letného obdobia vám želá regresný terapeut a autor stránky Patrik Balint
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Informácie o pobyte so sebapoznaním a očistou tela cez HLADOVKU hľadajte v pozvánke tu...

Výcvik regresnej terapie

Regresná terapia nám aj na základe cesty do našej minulosti umožňuje riešiť problémy, spoznávať rôzne duchovné zákonitosti a možnosti duchovného rastu, naše korene a našu cestu, prípadne spôsoby kráčania po nej, posúvať hranice nášho poznania, posúvať hranice našich schopností. Na Základnom kurze bude prednášaná Základná technika

Základný kurz je úvodným kurzom k dvojročnému terapeutickému výcviku regresnej psychoterapie.
Výcvik je výukový s dôrazom na osobnostný rozvoj. Určený pre tých, ktorí chcú pracovať na sebe, prípadne aj s touto prácou pomáhať iným. Celý výcvik je ukončený certifikátom (podmienkou je absolvovanie všetkých kurzov a seminárov výcviku a napísanie práce v rozsahu 30 strán na nejakú tému teórie alebo praxe regresnej terapie, alebo odprednášanie dvoch prednášok pre laickú a odbornú verejnosť na tému teória alebo prax regresnej terapie a prax regresnej terapie v supervízii na úrovni 60-tich klientov).

Výcvik je rozdelený na kurzy a semináre :
Základný kurz, Pokračovací I kurz - Prenatálna technika, Pokračovací II kurz - Technika práce na diaľku, Pokračovací III kurz - Vzťahová technika, Pokračovací IV kurz Detstvo, Pokračovací V kurz - Archetypálna vzťahová technika, Pokračovací VI kurz - Technika profiling a ďalšie, Seminár kazuistiky, Seminár rakovina, vírusy, genetické a mentálne poruchy, Seminár mužsko-ženský princíp

Zdieľať štúdium regresnej terapie